ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 20 26 12 58 70 16 74 90 13 28 41 3 17 20 35 100 135 85 297 382
บริหารธุรกิจ 6 15 21 12 50 62 15 68 83 8 24 32 1 14 15 30 94 124 72 265 337
ปวส.การจัดการ 2 3 5 3 14 17 2 5 7 4 4 1 14 15 8 40 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 3 6 2 2 4 1 7 8 1 1 7 13 20 14 25 39
บธ.บ.การจัดการ 1 9 10 6 27 33 8 40 48 5 10 15 5 5 13 36 49 33 127 160
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 7 8 4 16 20 2 10 12 1 9 10 9 31 40 17 73 90
ศิลปศาสตร์ 5 5 8 8 1 6 7 5 4 9 2 3 5 5 6 11 13 32 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 8 8 1 6 7 5 4 9 2 3 5 5 6 11 13 32 45
รวมทั้งหมด 6 20 26 12 58 70 16 74 90 13 28 41 3 17 20 35 100 135 85 297 382