ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 28 9 37 146 57 203 83 70 153 43 53 96 11 27 38 181 83 264 492 299 791
พืชศาสตร์ 7 4 11 32 23 55 17 24 41 6 19 25 3 9 12 34 27 61 99 106 205
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 3 3 6 2 2 1 1 2 2 11 8 19 18 18 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 3 2 5 29 20 49 17 22 39 6 18 24 3 7 10 23 19 42 81 88 169
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 1 3 2 1 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 2 1 3 16 3 19 5 4 9 5 3 8 4 1 5 9 2 11 41 14 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 3 16 3 19 5 4 9 5 3 8 4 1 5 9 2 11 41 14 55
สัตวศาสตร์และประมง 11 3 14 65 15 80 27 31 58 15 26 41 4 14 18 65 43 108 187 132 319
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 7 2 9 1 2 3 1 1 2 1 1 17 12 29 27 18 45
ปวส.ประมง 2 2 7 7 1 1 2 1 1 1 1 14 3 17 25 5 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 1 5 25 11 36 19 21 40 10 19 29 4 12 16 30 23 53 92 87 179
วท.บ.ประมง 4 2 6 26 2 28 6 7 13 3 6 9 4 5 9 43 22 65
อุตสาหกรรมเกษตร 8 1 9 33 16 49 34 11 45 17 5 22 3 3 71 10 81 163 46 209
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 7 7 6 1 7 6 6 37 1 38 58 2 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 2 3 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 1 16 17 5 9 14 2 5 7 3 3 4 7 11 16 40 56
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 2 2 25 25 23 23 8 8 29 29 87 87
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 28 9 37 146 57 203 83 70 153 43 53 96 11 27 38 181 83 264 492 299 791