ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 2 2 27 27 68 1 69 69 3 72 19 4 23 47 5 52 232 13 245
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 7 7 47 1 48 68 3 71 17 4 21 15 5 20 154 13 167
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 3 16 1 17 24 3 27 7 2 9 6 5 11 56 11 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 7 7 23 23 5 2 7 1 1 37 2 39
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 24 24 21 21 5 5 8 8 61 61
วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 20 20 21 21 1 1 2 2 32 32 78 78
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 20 20 21 21 1 1 2 2 32 32 78 78
รวมทั้งหมด 2 2 27 27 68 1 69 69 3 72 19 4 23 47 5 52 232 13 245