ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 146 157 303 436 752 1,188 311 842 1,153 142 589 731 43 149 192 352 816 1,168 1,430 3,305 4,735
บริหารธุรกิจ 131 105 236 352 434 786 248 474 722 107 293 400 30 72 102 285 524 809 1,153 1,902 3,055
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 1 5 6 9 14 23 3 6 9 4 4 1 1 13 30 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 9 8 17 21 47 68 7 40 47 9 20 29 3 7 10 22 47 69 71 169 240
บธ.บ.การจัดการ 33 41 74 71 151 222 46 143 189 21 75 96 4 14 18 42 176 218 217 600 817
บธ.บ.การตลาด 25 23 48 86 76 162 66 130 196 42 115 157 12 29 41 82 173 255 313 546 859
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 11 13 32 69 101 32 112 144 12 65 77 2 17 19 22 70 92 102 344 446
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 61 17 78 133 75 208 94 43 137 23 14 37 9 4 13 114 37 151 434 190 624
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 21 24 3 21 24
บัญชี 5 42 47 43 228 271 29 253 282 21 161 182 6 41 47 27 183 210 131 908 1,039
ปวส.การบัญชี 2 2 3 19 22 2 12 14 8 8 5 5 5 46 51
บช.บ.การบัญชี 5 40 45 40 209 249 27 241 268 21 153 174 6 36 42 27 183 210 126 862 988
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 11 15 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 11 15 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 10 10 20 41 90 131 34 115 149 14 135 149 7 36 43 36 98 134 142 484 626
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 9 10 19 29 72 101 19 82 101 5 88 93 4 22 26 7 63 70 73 337 410
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 1 12 18 30 15 33 48 9 47 56 3 14 17 29 35 64 69 147 216
รวมทั้งหมด 146 157 303 436 752 1,188 311 842 1,153 142 589 731 43 149 192 352 816 1,168 1,430 3,305 4,735