ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 319 16 335 1,100 137 1,237 858 171 1,029 346 114 460 80 19 99 827 147 974 3,530 604 4,134
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 1 21 106 22 128 99 31 130 31 34 65 2 5 7 70 32 102 328 125 453
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 9 33 37 16 53 11 23 34 5 5 19 9 28 91 62 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18 1 19 57 13 70 42 14 56 8 7 15 1 1 34 12 46 160 47 207
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 25 25 20 1 21 12 4 16 1 1 17 11 28 77 16 93
วิศวกรรมเครื่องกล 92 5 97 250 28 278 195 27 222 94 15 109 20 20 174 19 193 825 94 919
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 17 17 9 9 5 5 32 32 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 1 13 25 14 39 17 15 32 6 7 13 19 7 26 79 44 123
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 39 39 133 1 134 125 3 128 68 1 69 15 15 101 2 103 481 7 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 17 17 45 45 37 37 6 6 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 4 15 25 13 38 6 9 15 2 6 8 19 10 29 63 42 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 1 8 5 5 3 3 15 1 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 104 6 110 383 41 424 322 28 350 120 27 147 36 5 41 300 46 346 1,265 153 1,418
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 3 12 2 14 3 3 1 1 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 11 11 11 1 12 2 2 32 1 33 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 13 3 16 21 3 24 14 9 23 6 5 11 6 1 7 63 35 98 123 56 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 99 4 103 112 4 116 54 12 66 11 3 14 108 6 114 400 29 429
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 1 37 130 18 148 99 13 112 19 4 23 2 2 91 4 95 377 40 417
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 2 5 22 2 24 22 22 4 1 5 1 1 52 5 57
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 31 31 90 12 102 61 2 63 26 3 29 5 5 213 17 230
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 1 10 6 6 15 1 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 44 2 46 135 22 157 85 37 122 26 14 40 10 3 13 77 22 99 377 100 477
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 22 10 32 19 22 41 2 9 11 17 15 32 65 56 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 2 41 113 12 125 66 15 81 24 5 29 10 3 13 60 7 67 312 44 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 59 2 61 226 24 250 157 48 205 75 24 99 12 6 18 206 28 234 735 132 867
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 17 17 5 5 5 5 16 16 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 12 3 15 19 1 20 1 1 12 2 14 50 6 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 11 11 11 11 2 2 25 25 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 1 29 70 13 83 57 30 87 31 19 50 7 6 13 89 16 105 282 85 367
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 29 29 36 36 6 1 7 2 2 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 24 1 25 97 11 108 36 15 51 3 3 6 64 10 74 224 40 264
รวมทั้งหมด 319 16 335 1,100 137 1,237 858 171 1,029 346 114 460 80 19 99 827 147 974 3,530 604 4,134