ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 319 16 335 1,100 137 1,237 858 171 1,029 346 114 460 80 19 99 827 147 974 3,530 604 4,134
วิศวกรรมเครื่องกล 92 5 97 250 28 278 195 27 222 94 15 109 20 20 174 19 193 825 94 919
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 17 17 9 9 5 5 32 32 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 12 1 13 25 14 39 17 15 32 6 7 13 19 7 26 79 44 123
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 11 4 15 25 13 38 6 9 15 2 6 8 19 10 29 63 42 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 5 1 1 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 39 39 133 1 134 125 3 128 68 1 69 15 15 101 2 103 481 7 488
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 17 17 45 45 37 37 6 6 105 105
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 7 1 8 5 5 3 3 15 1 16
วิศวกรรมไฟฟ้า 122 7 129 440 54 494 364 42 406 128 34 162 37 5 42 334 58 392 1,425 200 1,625
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 11 11 11 1 12 2 2 32 1 33 67 2 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 3 3 12 2 14 3 3 1 1 18 3 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 13 3 16 21 3 24 14 9 23 6 5 11 6 1 7 63 35 98 123 56 179
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 3 2 5 22 2 24 22 22 4 1 5 1 1 52 5 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 1 37 130 18 148 99 13 112 19 4 23 2 2 91 4 95 377 40 417
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 99 4 103 112 4 116 54 12 66 11 3 14 108 6 114 400 29 429
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 31 31 90 12 102 61 2 63 26 3 29 5 5 213 17 230
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 18 1 19 57 13 70 42 14 56 8 7 15 1 1 34 12 46 160 47 207
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 9 1 10 6 6 15 1 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 44 2 46 159 31 190 122 53 175 37 37 74 10 8 18 96 31 127 468 162 630
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 24 9 33 37 16 53 11 23 34 5 5 19 9 28 91 62 153
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 5 22 10 32 19 22 41 2 9 11 17 15 32 65 56 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 39 2 41 113 12 125 66 15 81 24 5 29 10 3 13 60 7 67 312 44 356
วิศวกรรมอุตสาหการ 61 2 63 251 24 275 177 49 226 87 28 115 13 6 19 223 39 262 812 148 960
ปวส.ช่างกลโรงงาน 7 7 11 11 11 11 2 2 25 25 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 5 5 17 17 5 5 5 5 16 16 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 12 3 15 19 1 20 1 1 12 2 14 50 6 56
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 24 1 25 97 11 108 36 15 51 3 3 6 64 10 74 224 40 264
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 1 29 70 13 83 57 30 87 31 19 50 7 6 13 89 16 105 282 85 367
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 25 25 20 1 21 12 4 16 1 1 17 11 28 77 16 93
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 29 29 36 36 6 1 7 2 2 75 1 76
รวมทั้งหมด 319 16 335 1,100 137 1,237 858 171 1,029 346 114 460 80 19 99 827 147 974 3,530 604 4,134