ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 56 16 72 246 134 380 265 238 503 171 230 401 32 63 95 216 172 388 986 853 1,839
การออกแบบ 25 7 32 87 60 147 59 94 153 48 102 150 17 38 55 75 68 143 311 369 680
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 15 3 18 41 24 65 30 26 56 22 32 54 11 19 30 20 17 37 139 121 260
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 2 2 12 14 26 11 38 49 16 48 64 4 13 17 15 27 42 58 142 200
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 10 2 12 34 22 56 18 30 48 10 22 32 2 6 8 37 21 58 111 103 214
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 3 3 6
เทคโนโลยีศิลป์ 9 4 13 44 37 81 31 46 77 15 19 34 2 3 5 48 26 74 149 135 284
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 4 3 7 31 30 61 16 30 46 12 11 23 1 3 4 34 21 55 98 98 196
ทล.บ.เซรามิก 5 1 6 13 7 20 15 16 31 3 8 11 1 1 14 5 19 51 37 88
ศิลปกรรม 7 3 10 47 19 66 83 38 121 50 31 81 6 6 12 52 34 86 245 131 376
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 7 3 10 47 19 66 83 38 121 50 31 81 6 6 12 52 34 86 245 131 376
สถาปัตยกรรม 15 2 17 68 18 86 92 60 152 58 78 136 7 16 23 41 44 85 281 218 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 1 1 10 10 6 2 8 17 2 19
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 4 1 5 21 5 26 26 28 54 16 36 52 1 9 10 13 22 35 81 101 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 10 1 11 37 13 50 60 30 90 42 42 84 6 7 13 28 22 50 183 115 298
รวมทั้งหมด 56 16 72 246 134 380 265 238 503 171 230 401 32 63 95 216 172 388 986 853 1,839