ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 22 15 37 74 48 122 84 61 145 57 42 99 25 12 37 5 4 9 267 182 449
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 20 8 28 70 34 104 79 46 125 54 36 90 23 11 34 246 135 381
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 2 14 53 7 60 65 6 71 47 9 56 22 1 23 199 25 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 3 5 5 17 22 2 22 24 4 15 19 9 9 13 66 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 3 9 12 10 22 12 18 30 3 12 15 1 1 2 34 44 78
สหวิทยาการ 2 7 9 4 14 18 5 15 20 3 6 9 2 1 3 5 4 9 21 47 68
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 3 4 2 2 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 2 7 9 3 11 14 5 13 18 3 6 9 2 1 3 5 4 9 20 42 62
รวมทั้งหมด 22 15 37 74 48 122 84 61 145 57 42 99 25 12 37 5 4 9 267 182 449