ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 12 41 53 51 117 168 48 222 270 30 211 241 8 69 77 84 472 556 233 1,132 1,365
บริหารธุรกิจ 9 33 42 48 75 123 36 123 159 12 99 111 5 20 25 64 270 334 174 620 794
ปวส.การจัดการ 1 14 15 2 14 16 8 8 1 8 9 9 32 41 13 76 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 2 4 4 4 8 5 5 3 3 1 1 2 4 7 11 11 22 33
ปวส.การตลาด 2 2 1 5 6 9 9 1 1 2 1 1 3 25 28 5 43 48
บธ.บ.การจัดการ 1 12 13 12 34 46 11 59 70 1 44 45 2 6 8 13 113 126 40 268 308
บธ.บ.การตลาด 2 2 4 5 11 16 6 27 33 3 24 27 1 4 5 13 55 68 30 123 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 3 1 4 24 7 31 19 15 34 6 19 25 1 8 9 22 38 60 75 88 163
บัญชี 1 4 5 1 23 24 7 65 72 9 73 82 2 38 40 12 168 180 32 371 403
ปวส.การบัญชี 1 1 7 7 1 6 7 8 8 2 2 3 20 23 4 44 48
บช.บ.การบัญชี 1 3 4 1 16 17 6 59 65 9 65 74 2 36 38 9 148 157 28 327 355
ศิลปศาสตร์ 2 4 6 2 19 21 5 34 39 9 39 48 1 11 12 8 34 42 27 141 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 1 3 11 11 2 19 21 7 27 34 1 5 6 6 25 31 18 88 106
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 2 8 10 3 15 18 2 12 14 6 6 2 9 11 9 53 62
รวมทั้งหมด 12 41 53 51 117 168 48 222 270 30 211 241 8 69 77 84 472 556 233 1,132 1,365