ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 4 27 92 29 121 56 74 130 36 64 100 10 30 40 59 81 140 276 282 558
พืชศาสตร์ 12 1 13 39 9 48 21 25 46 14 21 35 4 8 12 24 16 40 114 80 194
ปวส.พืชศาสตร์ 3 3 1 3 4 4 2 6 8 5 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 5 5 10 4 14 5 5 10 2 2 4 1 1 6 2 8 29 13 42
วท.บ.พืชศาสตร์ 7 1 8 26 5 31 16 20 36 11 16 27 2 8 10 11 11 22 73 61 134
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 3 1 4 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 11 2 13 49 7 56 32 37 69 19 29 48 5 13 18 29 22 51 145 110 255
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 5 1 6 3 3 1 1 6 5 11 17 6 23
ปวส.ประมง 1 1 2 2 2 2 1 1 4 3 7 10 3 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 1 9 29 5 34 16 30 46 11 27 38 4 10 14 7 12 19 75 85 160
วท.บ.ประมง 1 1 13 1 14 11 7 18 6 2 8 1 3 4 12 2 14 43 16 59
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 4 13 17 3 12 15 3 14 17 1 9 10 6 43 49 17 92 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 3 3 1 5 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 12 15 3 10 13 2 12 14 8 8 3 39 42 11 82 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 1 1 1 1 1 3 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 2 3 1 4 4 2 6
รวมทั้งหมด 23 4 27 92 29 121 56 74 130 36 64 100 10 30 40 59 81 140 276 282 558