ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ธันวาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 35 35 74 74 78 1 79 29 29 3 3 35 2 37 254 3 257
วิศวกรรมเครื่องกล 8 8 32 32 28 28 7 7 2 2 8 8 85 85
ปวส.ช่างยนต์ 2 2 5 5 7 7 5 5 8 8 27 27
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4 8 8
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 6 6 23 23 17 17 2 2 2 2 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 26 26 39 1 40 15 15 1 1 18 18 104 1 105
ปวส.ไฟฟ้า 3 3 3 3 13 1 14 6 6 18 18 43 1 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2 23 23 26 26 9 9 1 1 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 22 22 16 16 11 11 7 7 9 2 11 65 2 67
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 5 5 2 2 1 1 2 2 9 2 11 19 2 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 17 17 14 14 10 10 5 5 46 46
รวมทั้งหมด 35 35 74 74 78 1 79 29 29 3 3 35 2 37 254 3 257