ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 42 92 134 87 312 399 58 328 386 36 232 268 20 113 133 243 1,077 1,320
บริหารธุรกิจ 35 50 85 71 159 230 44 158 202 26 91 117 10 35 45 186 493 679
ปวส.การจัดการ 1 1 13 13 2 13 15 1 5 6 1 1 3 33 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 10 21 31 1 15 16 1 5 6 1 1 15 42 57
บธ.บ.การจัดการ 8 27 35 7 62 69 4 68 72 2 27 29 2 15 17 23 199 222
บธ.บ.การตลาด 5 17 22 16 42 58 6 23 29 4 12 16 3 2 5 34 96 130
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 20 4 24 38 21 59 31 39 70 18 42 60 4 17 21 111 123 234
บัญชี 1 26 27 5 107 112 6 118 124 5 91 96 4 55 59 21 397 418
ปวส.การบัญชี 2 2 11 11 1 6 7 5 5 10 10 1 34 35
บช.บ.การบัญชี 1 24 25 5 96 101 5 112 117 5 86 91 4 45 49 20 363 383
ศิลปศาสตร์ 6 16 22 11 46 57 8 52 60 5 50 55 6 23 29 36 187 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 7 11 2 17 19 3 25 28 22 22 9 9 9 80 89
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 9 11 9 29 38 5 27 32 5 28 33 6 14 20 27 107 134
รวมทั้งหมด 42 92 134 87 312 399 58 328 386 36 232 268 20 113 133 243 1,077 1,320