ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 447 50 497 711 111 822 528 115 643 236 50 286 46 16 62 1,968 342 2,310
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 14 44 4 48 107 4 111 90 10 100 11 8 19 266 26 292
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 19 1 20 61 3 64 27 2 29 6 3 9 119 9 128
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 5 2 7 14 1 15 15 6 21 3 4 7 42 13 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 20 1 21 32 32 48 2 50 2 1 3 105 4 109
วิศวกรรมเครื่องกล 116 2 118 163 1 164 84 2 86 23 23 10 10 396 5 401
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 29 29 24 24 27 27 6 6 1 1 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 28 28 24 1 25 3 3 2 2 85 1 86
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 2 61 111 1 112 33 1 34 14 14 7 7 224 4 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 129 21 150 193 42 235 181 51 232 83 12 95 20 6 26 606 132 738
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 8 32 11 10 21 4 3 7 2 1 3 1 1 42 22 64
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 11 4 15 21 2 23 18 4 22 7 3 10 63 13 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 16 2 18 20 6 26 7 2 9 1 1 4 4 48 10 58
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 74 6 80 81 23 104 39 7 46 5 2 7 223 38 261
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54 9 63 47 8 55 29 11 40 12 12 1 1 2 143 29 172
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 2 7 30 8 38 39 10 49 11 11 2 2 87 20 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 90 17 107 169 37 206 55 35 90 18 8 26 2 1 3 334 98 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 39 10 49 30 13 43 10 2 12 3 1 4 82 26 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 7 58 139 24 163 45 33 78 15 7 22 2 1 3 252 72 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 98 10 108 142 27 169 101 23 124 22 20 42 3 1 4 366 81 447
ปวส.ช่างโลหะ 25 1 26 29 1 30 11 2 13 2 2 67 4 71
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 1 31 23 1 24 19 19 6 3 9 1 1 2 79 6 85
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 8 51 90 25 115 71 21 92 14 17 31 2 2 220 71 291
รวมทั้งหมด 447 50 497 711 111 822 528 115 643 236 50 286 46 16 62 1,968 342 2,310