ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 447 50 497 711 111 822 528 115 643 236 50 286 46 16 62 1,968 342 2,310
วิศวกรรมเครื่องกล 119 2 121 183 2 185 116 2 118 71 2 73 12 1 13 501 9 510
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 29 29 24 24 27 27 6 6 1 1 87 87
ปวส.ช่างยนต์ 28 28 28 28 24 1 25 3 3 2 2 85 1 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 3 3 20 1 21 32 32 48 2 50 2 1 3 105 4 109
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 2 61 111 1 112 33 1 34 14 14 7 7 224 4 228
วิศวกรรมไฟฟ้า 135 21 156 212 43 255 242 54 296 110 14 124 26 9 35 725 141 866
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 11 4 15 21 2 23 18 4 22 7 3 10 63 13 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 24 8 32 11 10 21 4 3 7 2 1 3 1 1 42 22 64
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 16 2 18 20 6 26 7 2 9 1 1 4 4 48 10 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 6 6 19 1 20 61 3 64 27 2 29 6 3 9 119 9 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 54 9 63 47 8 55 29 11 40 12 12 1 1 2 143 29 172
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 74 6 80 81 23 104 39 7 46 5 2 7 223 38 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5 2 7 30 8 38 39 10 49 11 11 2 2 87 20 107
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 90 17 107 169 37 206 55 35 90 18 8 26 2 1 3 334 98 432
ปวส.ช่างก่อสร้าง 39 10 49 30 13 43 10 2 12 3 1 4 82 26 108
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 7 58 139 24 163 45 33 78 15 7 22 2 1 3 252 72 324
วิศวกรรมอุตสาหการ 103 10 113 147 29 176 115 24 139 37 26 63 6 5 11 408 94 502
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 1 31 23 1 24 19 19 6 3 9 1 1 2 79 6 85
ปวส.ช่างโลหะ 25 1 26 29 1 30 11 2 13 2 2 67 4 71
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 5 5 5 2 7 14 1 15 15 6 21 3 4 7 42 13 55
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 43 8 51 90 25 115 71 21 92 14 17 31 2 2 220 71 291
รวมทั้งหมด 447 50 497 711 111 822 528 115 643 236 50 286 46 16 62 1,968 342 2,310