ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 6 30 9 6 15 20 8 28 11 10 21 1 5 6 1 1 66 35 101
การออกแบบ 24 6 30 9 6 15 20 8 28 11 10 21 1 5 6 1 1 66 35 101
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 24 6 30 9 6 15 20 8 28 11 10 21 1 5 6 1 1 66 35 101
รวมทั้งหมด 24 6 30 9 6 15 20 8 28 11 10 21 1 5 6 1 1 66 35 101