ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 9 22 31 44 121 165 40 156 196 29 91 120 11 43 54 41 138 179 174 571 745
บริหารธุรกิจ 9 18 27 36 71 107 30 72 102 19 42 61 4 10 14 29 60 89 127 273 400
บธ.บ.การจัดการ 13 13 12 48 60 9 50 59 5 18 23 5 5 9 35 44 35 169 204
บธ.บ.การตลาด 2 2 4 4 10 14 2 9 11 3 10 13 1 1 6 14 20 17 46 63
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 3 10 20 13 33 19 13 32 11 14 25 4 4 8 14 11 25 75 58 133
บัญชี 4 4 7 43 50 7 74 81 5 34 39 4 20 24 9 68 77 32 243 275
บช.บ.การบัญชี 4 4 7 43 50 7 74 81 5 34 39 4 20 24 9 68 77 32 243 275
ศิลปศาสตร์ 1 7 8 3 10 13 5 15 20 3 13 16 3 10 13 15 55 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 7 8 3 10 13 5 15 20 3 13 16 3 10 13 15 55 70
รวมทั้งหมด 9 22 31 44 121 165 40 156 196 29 91 120 11 43 54 41 138 179 174 571 745