ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 31 9 40 145 58 203 87 70 157 43 53 96 11 27 38 181 83 264 498 300 798
พืชศาสตร์ 8 4 12 32 23 55 18 24 42 6 19 25 3 9 12 34 27 61 101 106 207
ปวส.พืชศาสตร์ 4 2 6 3 3 6 2 2 1 1 2 2 11 8 19 18 18 36
วท.บ.พืชศาสตร์ 4 2 6 29 20 49 18 22 40 6 18 24 3 7 10 23 19 42 83 88 171
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 1 3 2 1 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 2 1 3 16 3 19 6 4 10 5 3 8 4 1 5 9 2 11 42 14 56
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 3 16 3 19 6 4 10 5 3 8 4 1 5 9 2 11 42 14 56
สัตวศาสตร์และประมง 12 3 15 65 15 80 27 31 58 15 26 41 4 14 18 65 43 108 188 132 320
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 2 7 2 9 1 2 3 1 1 2 1 1 17 12 29 28 18 46
ปวส.ประมง 2 2 7 7 1 1 2 1 1 1 1 14 3 17 25 5 30
วท.บ.สัตวศาสตร์ 4 1 5 25 11 36 19 21 40 10 19 29 4 12 16 30 23 53 92 87 179
วท.บ.ประมง 4 2 6 26 2 28 6 7 13 3 6 9 4 5 9 43 22 65
อุตสาหกรรมเกษตร 9 1 10 32 17 49 36 11 47 17 5 22 3 3 71 10 81 165 47 212
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 7 7 6 1 7 6 6 37 1 38 58 2 60
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 2 3 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 1 17 18 5 9 14 2 5 7 3 3 4 7 11 16 41 57
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 3 3 24 24 25 25 8 8 29 29 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 31 9 40 145 58 203 87 70 157 43 53 96 11 27 38 181 83 264 498 300 798