ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 200 220 420 547 895 1,442 414 1,130 1,544 211 856 1,067 78 300 378 5 11 16 1,455 3,412 4,867
บริหารธุรกิจ 174 138 312 446 523 969 336 647 983 163 474 637 57 165 222 1 1 1,177 1,947 3,124
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 1 4 5 9 15 24 3 7 10 4 4 13 30 43
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 16 15 31 25 50 75 11 55 66 16 37 53 3 12 15 71 169 240
บธ.บ.การจัดการ 33 50 83 88 191 279 65 207 272 31 138 169 4 25 29 221 611 832
บธ.บ.การตลาด 23 37 60 109 97 206 93 176 269 59 166 225 30 76 106 1 1 315 552 867
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 10 14 24 38 81 119 32 142 174 22 102 124 5 28 33 107 367 474
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 91 18 109 177 86 263 132 60 192 35 23 58 12 8 20 447 195 642
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 1 4 4 3 16 19 3 21 24
บัญชี 13 62 75 50 273 323 35 339 374 26 220 246 8 77 85 132 971 1,103
ปวส.การบัญชี 1 1 4 20 24 1 18 19 4 4 6 6 5 49 54
บช.บ.การบัญชี 13 61 74 46 253 299 34 321 355 26 216 242 8 71 79 127 922 1,049
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 11 15 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 11 15 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 13 20 33 51 99 150 43 144 187 22 162 184 13 58 71 142 483 625
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 8 14 22 33 75 108 23 108 131 5 101 106 4 38 42 73 336 409
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 6 11 18 24 42 20 36 56 17 61 78 9 20 29 69 147 216
รวมทั้งหมด 200 220 420 547 895 1,442 414 1,130 1,544 211 856 1,067 78 300 378 5 11 16 1,455 3,412 4,867