ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 476 30 506 1,330 145 1,475 1,165 223 1,388 501 152 653 171 36 207 36 29 65 3,679 615 4,294
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 28 5 33 126 24 150 131 43 174 49 44 93 4 9 13 338 125 463
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 9 1 10 33 10 43 38 21 59 11 26 37 4 4 91 62 153
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 17 3 20 71 14 85 61 16 77 18 10 28 3 4 7 170 47 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 1 3 22 22 32 6 38 20 8 28 1 1 2 77 16 93
วิศวกรรมเครื่องกล 111 11 122 313 22 335 281 37 318 137 23 160 39 2 41 881 95 976
ปวส.ช่างยนต์ 13 13 38 38 14 14 10 10 2 2 77 77
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 10 1 1 11 11
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 16 2 18 29 9 38 27 20 47 9 13 22 81 44 125
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 154 2 156 172 3 175 96 1 97 28 1 29 509 7 516
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 55 55 56 56 8 8 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 20 9 29 27 11 38 11 14 25 3 8 11 3 1 4 64 43 107
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 11 1 12 6 6 17 1 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 163 8 171 431 38 469 403 45 448 173 29 202 83 6 89 35 29 64 1,288 155 1,443
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 2 2 12 2 14 4 4 1 1 18 3 21
ปวส.ไฟฟ้า 2 2 9 9 17 17 24 1 25 15 1 16 67 2 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 15 3 18 31 5 36 22 11 33 16 7 23 5 1 6 35 29 64 124 56 180
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 45 1 46 106 2 108 142 10 152 75 15 90 41 2 43 409 30 439
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 72 2 74 156 16 172 121 21 142 32 2 34 2 2 383 41 424
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 1 1 2 18 2 20 29 1 30 3 3 2 1 3 53 5 58
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 26 1 27 99 11 110 68 2 70 23 3 26 3 3 219 17 236
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 15 1 16 15 1 16
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 50 3 53 172 36 208 107 37 144 39 18 57 23 9 32 391 103 494
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 6 1 7 29 17 46 21 22 43 5 11 16 4 5 9 65 56 121
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 44 2 46 143 19 162 86 15 101 34 7 41 19 4 23 326 47 373
วิศวกรรมอุตสาหการ 124 3 127 288 25 313 243 61 304 103 38 141 22 10 32 1 1 781 137 918
ปวส.ช่างโลหะ 4 4 20 20 16 16 11 11 1 1 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 10 10 21 4 25 16 2 18 3 3 50 6 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 1 1 16 16 17 17 15 15 6 6 1 1 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 74 2 76 98 16 114 73 34 107 41 25 66 10 9 19 296 86 382
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 19 19 46 46 7 1 8 2 2 75 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 44 1 45 125 9 134 70 23 93 13 10 23 1 1 252 44 296
รวมทั้งหมด 476 30 506 1,330 145 1,475 1,165 223 1,388 501 152 653 171 36 207 36 29 65 3,679 615 4,294