ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 111 39 150 286 160 446 352 277 629 199 310 509 43 72 115 991 858 1,849
การออกแบบ 48 22 70 101 66 167 83 116 199 54 125 179 26 42 68 312 371 683
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 24 3 27 43 28 71 35 37 72 22 32 54 15 21 36 139 121 260
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 21 5 26 42 21 63 32 40 72 14 32 46 3 6 9 112 104 216
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 3 14 17 16 17 33 16 39 55 18 61 79 5 12 17 58 143 201
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 3 3 6
เทคโนโลยีศิลป์ 24 8 32 58 46 104 45 54 99 20 25 45 2 3 5 149 136 285
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 16 6 22 43 35 78 25 38 63 14 16 30 1 3 4 99 98 197
ทล.บ.เซรามิก 8 2 10 15 11 26 20 16 36 6 9 15 1 1 50 38 88
ศิลปกรรม 23 7 30 55 26 81 104 41 145 57 52 109 6 7 13 245 133 378
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 23 7 30 55 26 81 104 41 145 57 52 109 6 7 13 245 133 378
สถาปัตยกรรม 16 2 18 72 22 94 120 66 186 68 108 176 9 20 29 285 218 503
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 2 11 11 7 2 9 20 2 22
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 5 1 6 23 7 30 33 32 65 19 48 67 2 13 15 82 101 183
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 9 1 10 38 15 53 80 32 112 49 60 109 7 7 14 183 115 298
รวมทั้งหมด 111 39 150 286 160 446 352 277 629 199 310 509 43 72 115 991 858 1,849