ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 26 18 44 75 51 126 85 59 144 56 43 99 25 13 38 267 184 451
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 20 8 28 69 34 103 79 46 125 54 36 90 23 11 34 245 135 380
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 2 14 53 7 60 65 6 71 47 9 56 22 1 23 199 25 224
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 3 5 5 17 22 2 22 24 4 15 19 9 9 13 66 79
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 3 9 11 10 21 12 18 30 3 12 15 1 1 2 33 44 77
สหวิทยาการ 6 10 16 6 17 23 6 13 19 2 7 9 2 2 4 22 49 71
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 4 5 1 1 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 6 10 16 5 13 18 6 12 18 2 7 9 2 2 4 21 44 65
รวมทั้งหมด 26 18 44 75 51 126 85 59 144 56 43 99 25 13 38 267 184 451