ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 31 72 103 60 213 273 84 389 473 44 379 423 14 147 161 9 15 24 242 1,215 1,457
บริหารธุรกิจ 23 47 70 51 137 188 67 214 281 24 174 198 9 54 63 9 14 23 183 640 823
ปวส.การจัดการ 10 10 5 27 32 5 18 23 2 19 21 1 2 3 13 76 89
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 2 5 3 9 12 2 7 9 2 3 5 1 1 2 11 22 33
ปวส.การตลาด 2 9 11 1 16 17 11 11 2 4 6 3 3 5 43 48
บธ.บ.การจัดการ 4 10 14 10 51 61 20 111 131 3 82 85 3 20 23 9 14 23 49 288 337
บธ.บ.การตลาด 5 8 13 11 18 29 9 43 52 3 39 42 2 15 17 30 123 153
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 9 8 17 21 16 37 31 24 55 12 27 39 2 13 15 75 88 163
บัญชี 2 12 14 6 56 62 12 129 141 10 152 162 2 76 78 1 1 32 426 458
ปวส.การบัญชี 1 12 13 1 11 12 17 17 2 4 6 4 44 48
บช.บ.การบัญชี 2 12 14 5 44 49 11 118 129 10 135 145 72 72 1 1 28 382 410
ศิลปศาสตร์ 6 13 19 3 20 23 5 46 51 10 53 63 3 17 20 27 149 176
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 6 8 14 1 13 14 2 30 32 7 36 43 2 9 11 18 96 114
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 5 5 2 7 9 3 16 19 3 17 20 1 8 9 9 53 62
รวมทั้งหมด 31 72 103 60 213 273 84 389 473 44 379 423 14 147 161 9 15 24 242 1,215 1,457