ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 34 15 49 109 53 162 83 84 167 40 83 123 20 48 68 3 4 7 289 287 576
พืชศาสตร์ 15 2 17 44 8 52 35 24 59 16 32 48 9 14 23 2 3 5 121 83 204
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 3 1 4 1 3 4 1 1 8 5 13
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 6 6 10 4 14 11 6 17 5 5 10 1 1 1 1 2 34 16 50
วท.บ.พืชศาสตร์ 9 2 11 30 4 34 21 17 38 9 23 32 5 13 18 1 2 3 75 61 136
วท.ม.พืชศาสตร์ 1 1 2 3 3 4 1 5
สัตวศาสตร์และประมง 17 6 23 60 19 79 44 34 78 22 33 55 8 20 28 151 112 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 2 1 3 4 1 5 7 1 8 4 4 3 3 17 6 23
ปวส.ประมง 3 3 6 3 3 2 2 2 2 10 3 13
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 1 6 39 12 51 20 28 48 9 32 41 7 14 21 80 87 167
วท.บ.ประมง 7 1 8 14 6 20 15 5 20 7 1 8 1 3 4 44 16 60
อุตสาหกรรมเกษตร 2 7 9 5 26 31 4 26 30 2 18 20 3 14 17 1 1 2 17 92 109
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 5 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 6 8 3 25 28 4 22 26 2 17 19 12 12 11 82 93
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1 2 2 1 1 1 3 4
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 1 4 1 1 2 4 2 6
รวมทั้งหมด 34 15 49 109 53 162 83 84 167 40 83 123 20 48 68 3 4 7 289 287 576