ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 31 31 146 1 147 126 1 127 40 1 41 12 12 355 3 358
วิศวกรรมเครื่องกล 10 10 52 52 45 45 10 10 3 3 120 120
ปวส.ช่างยนต์ 7 7 13 13 12 12 4 4 2 2 38 38
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 6 6 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 3 3 35 35 27 27 6 6 1 1 72 72
วิศวกรรมไฟฟ้า 9 9 47 47 43 1 44 19 19 6 6 124 1 125
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 15 15 16 1 17 6 6 2 2 44 1 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 4 4 32 32 27 27 13 13 4 4 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 12 12 47 1 48 38 38 11 1 12 3 3 111 2 113
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 6 6 6 1 7 4 4 3 1 4 19 2 21
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 41 41 34 34 8 8 3 3 92 92
รวมทั้งหมด 31 31 146 1 147 126 1 127 40 1 41 12 12 355 3 358