ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 21 7 28 43 100 143 70 187 257 48 186 234 27 79 106 1 7 8 210 566 776
บริหารธุรกิจ 17 3 20 33 43 76 55 97 152 37 85 122 15 19 34 7 7 157 254 411
บธ.บ.การตลาด 6 1 7 9 12 21 8 33 41 10 41 51 4 9 13 6 6 37 102 139
บธ.บ.การจัดการ 5 1 6 11 24 35 21 54 75 6 29 35 3 9 12 1 1 46 118 164
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 1 7 13 7 20 26 10 36 21 15 36 8 1 9 74 34 108
บัญชี 1 1 2 6 41 47 7 68 75 5 83 88 7 49 56 26 242 268
บช.บ.การบัญชี 1 1 2 6 41 47 7 68 75 5 83 88 7 49 56 26 242 268
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 3 2 5 4 7 11 6 15 21 4 14 18 5 11 16 1 1 23 49 72
บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศฯ)บช.บ.การบัญชี 3 2 5 4 7 11 6 15 21 4 14 18 5 11 16 1 1 23 49 72
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 2 7 9 2 4 6 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 2 7 9 2 4 6 4 21 25
รวมทั้งหมด 21 7 28 43 100 143 70 187 257 48 186 234 27 79 106 1 7 8 210 566 776