ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 144 5 149 406 33 439 316 44 360 116 28 144 11 6 17 993 116 1,109
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 21 1 22 37 6 43 32 6 38 91 13 104
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 12 1 13 11 11 7 7 31 1 32
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 26 6 32 25 6 31 60 12 72
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 40 40 33 8 41 15 5 20 7 2 9 3 3 6 98 18 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 40 40 33 8 41 15 5 20 7 2 9 3 3 6 98 18 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 20 20 122 6 128 161 7 168 51 4 55 7 1 8 361 18 379
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 95 3 98 140 3 143 41 1 42 7 1 8 299 8 307
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 1 1 3 1 4
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 18 2 20 18 3 21 9 3 12 47 8 55
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 2 1 3 1 1 12 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 51 5 56 133 15 148 46 11 57 9 5 14 1 1 240 36 276
ปวส.ช่างโยธา 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 5 56 132 15 147 46 11 57 9 5 14 1 1 239 36 275
วิศวกรรมอุตสาหการ 32 32 97 3 100 57 15 72 17 11 28 2 2 203 31 234
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 89 89 41 6 47 4 5 9 1 1 163 12 175
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 8 3 11 16 9 25 13 6 19 1 1 40 19 59
รวมทั้งหมด 144 5 149 406 33 439 316 44 360 116 28 144 11 6 17 993 116 1,109