ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 35 84 119 88 309 397 58 328 386 36 230 266 20 113 133 1 1 237 1,065 1,302
บริหารธุรกิจ 29 46 75 71 160 231 44 156 200 26 90 116 10 35 45 180 487 667
ปวส.การจัดการ 13 13 2 13 15 1 5 6 1 1 3 32 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 10 21 31 1 15 16 1 5 6 1 1 15 42 57
บธ.บ.การจัดการ 6 24 30 7 63 70 4 66 70 2 27 29 2 15 17 21 195 216
บธ.บ.การตลาด 4 17 21 16 42 58 6 23 29 4 11 15 3 2 5 33 95 128
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 4 21 38 21 59 31 39 70 18 42 60 4 17 21 108 123 231
บัญชี 1 23 24 5 105 110 6 118 124 5 91 96 4 55 59 21 392 413
ปวส.การบัญชี 1 1 11 11 1 6 7 5 5 10 10 1 33 34
บช.บ.การบัญชี 1 22 23 5 94 99 5 112 117 5 86 91 4 45 49 20 359 379
ศิลปศาสตร์ 5 15 20 12 44 56 8 54 62 5 49 54 6 23 29 1 1 36 186 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 6 10 2 16 18 3 26 29 21 21 9 9 9 78 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 9 10 10 28 38 5 28 33 5 28 33 6 14 20 1 1 27 108 135
รวมทั้งหมด 35 84 119 88 309 397 58 328 386 36 230 266 20 113 133 1 1 237 1,065 1,302