ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 17 9 26 26 19 45 21 25 46 12 22 34 10 10 76 85 161
วิทยาศาสตร์ 12 2 14 21 7 28 16 11 27 8 4 12 4 4 57 28 85
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2 4 4
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 2 12 19 7 26 16 11 27 8 4 12 4 4 53 28 81
อุตสาหกรรมเกษตร 5 7 12 5 12 17 5 14 19 4 18 22 6 6 19 57 76
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 5 7 12 5 12 17 5 14 19 4 18 22 6 6 19 57 76
รวมทั้งหมด 17 9 26 26 19 45 21 25 46 12 22 34 10 10 76 85 161