ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 37 56 44 117 161 59 216 275 36 135 171 14 63 77 172 568 740
บริหารธุรกิจ 18 27 45 34 73 107 41 98 139 24 54 78 8 19 27 125 271 396
บธ.บ.การจัดการ 5 17 22 12 50 62 13 68 81 4 26 30 1 8 9 35 169 204
บธ.บ.การตลาด 6 5 11 3 11 14 3 13 16 3 12 15 3 3 15 44 59
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 5 12 19 12 31 25 17 42 17 16 33 7 8 15 75 58 133
บัญชี 1 10 11 8 36 44 15 106 121 4 60 64 4 30 34 32 242 274
บช.บ.การบัญชี 1 10 11 8 36 44 15 106 121 4 60 64 4 30 34 32 242 274
ศิลปศาสตร์ 2 8 10 3 12 15 8 21 29 2 14 16 15 55 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 8 10 3 12 15 8 21 29 2 14 16 15 55 70
รวมทั้งหมด 19 37 56 44 117 161 59 216 275 36 135 171 14 63 77 172 568 740