ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 25 4 29 130 42 172 76 41 117 30 43 73 19 22 41 280 152 432
พืชศาสตร์ 6 1 7 48 14 62 30 13 43 7 13 20 7 5 12 98 46 144
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2 1 1 5 5
ปวส.พืชศาสตร์ 2 2 6 6 1 1 9 9
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 1 7 44 14 58 22 13 35 6 13 19 6 5 11 84 46 130
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 1 4 17 4 21 19 4 23 10 9 19 6 10 16 55 28 83
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 2 4 3 7 4 1 5 2 2 1 1 12 5 17
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 1 1 2 13 1 14 15 3 18 8 9 17 6 9 15 43 23 66
วิทยาศาสตร์ 6 1 7 23 11 34 15 3 18 7 6 13 2 2 4 53 23 76
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 7 2 9 1 1 1 1 1 1 10 4 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 1 5 16 9 25 14 2 16 7 3 10 2 1 3 43 16 59
สัตวศาสตร์และประมง 6 1 7 38 1 39 12 14 26 4 8 12 2 1 3 62 25 87
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 2 2 4 3 2 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 6 6 31 31 5 10 15 4 5 9 1 1 2 47 16 63
วท.บ.ประมง 1 1 6 1 7 5 2 7 2 2 11 6 17
วท.ม.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 1 1 1 1 1 1 2
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 4 12 16 7 7 2 7 9 2 4 6 12 30 42
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 12 16 7 7 2 6 8 1 1 2 11 26 37
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 3 4 1 4 5
รวมทั้งหมด 25 4 29 130 42 172 76 41 117 30 43 73 19 22 41 280 152 432