ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 8 22 30 24 78 102 26 104 130 20 66 86 6 24 30 5 5 84 299 383
บริหารธุรกิจ 7 19 26 23 66 89 25 99 124 15 58 73 1 20 21 5 5 71 267 338
ปวส.การจัดการ 1 8 9 4 13 17 3 12 15 7 7 8 40 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 8 14 4 5 9 2 7 9 2 2 4 14 22 36
บธ.บ.การจัดการ 3 3 11 38 49 14 56 70 8 23 31 7 7 5 5 33 132 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 4 10 14 6 24 30 5 26 31 1 13 14 16 73 89
ศิลปศาสตร์ 1 3 4 1 12 13 1 5 6 5 8 13 5 4 9 13 32 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 3 4 1 12 13 1 5 6 5 8 13 5 4 9 13 32 45
รวมทั้งหมด 8 22 30 24 78 102 26 104 130 20 66 86 6 24 30 5 5 84 299 383