ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 172 185 357 548 900 1,448 416 1,125 1,541 213 858 1,071 78 304 382 1 3 4 1,428 3,375 4,803
บริหารธุรกิจ 154 114 268 447 528 975 337 646 983 163 475 638 56 162 218 1 3 4 1,158 1,928 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 1 3 4 9 15 24 3 7 10 4 4 13 29 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 14 14 28 25 50 75 12 55 67 15 37 52 3 12 15 69 168 237
บธ.บ.การจัดการ 30 39 69 88 192 280 65 208 273 31 137 168 4 26 30 3 3 218 605 823
บธ.บ.การตลาด 19 28 47 111 102 213 93 174 267 59 166 225 30 74 104 1 1 313 544 857
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 10 13 23 38 81 119 32 142 174 22 102 124 5 28 33 107 366 473
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 80 17 97 176 86 262 132 60 192 35 23 58 12 8 20 435 194 629
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 6 7 2 14 16 3 20 23
บัญชี 12 55 67 50 273 323 35 335 370 26 220 246 8 74 82 131 957 1,088
ปวส.การบัญชี 1 1 4 20 24 1 18 19 4 4 6 6 5 49 54
บช.บ.การบัญชี 12 54 66 46 253 299 34 317 351 26 216 242 8 68 76 126 908 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 2 1 3 1 10 11 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 2 1 3 1 10 11 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 6 16 22 51 99 150 43 144 187 22 162 184 13 58 71 135 479 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 12 17 33 75 108 23 108 131 5 101 106 4 38 42 70 334 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 4 5 18 24 42 20 36 56 17 61 78 9 20 29 65 145 210
รวมทั้งหมด 172 185 357 548 900 1,448 416 1,125 1,541 213 858 1,071 78 304 382 1 3 4 1,428 3,375 4,803