ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 25 16 41 75 51 126 85 59 144 56 43 99 25 13 38 266 182 448
เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 20 8 28 69 34 103 79 46 125 54 36 90 23 11 34 245 135 380
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6 3 9 11 10 21 12 18 30 3 12 15 1 1 2 33 44 77
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 3 5 5 17 22 2 22 24 4 15 19 9 9 13 66 79
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 12 2 14 53 7 60 65 6 71 47 9 56 22 1 23 199 25 224
สหวิทยาการ 5 8 13 6 17 23 6 13 19 2 7 9 2 2 4 21 47 68
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 8 13 5 13 18 6 12 18 2 7 9 2 2 4 20 42 62
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 4 5 1 1 1 5 6
รวมทั้งหมด 25 16 41 75 51 126 85 59 144 56 43 99 25 13 38 266 182 448