ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 30 30 70 1 71 67 67 30 30 11 11 208 1 209
วิศวกรรมเครื่องกล 23 23 50 50 36 36 8 8 4 4 121 121
ปวส.ช่างยนต์ 23 23 35 35 13 13 2 2 73 73
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 15 15 23 23 8 8 2 2 48 48
วิศวกรรมไฟฟ้า 7 7 18 1 19 25 25 19 19 7 7 76 1 77
ปวส.ไฟฟ้า 5 5 9 1 10 13 13 11 11 5 5 43 1 44
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 2 2 9 9 12 12 8 8 2 2 33 33
วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 6 6 3 3 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 2 2 6 6 3 3 11 11
รวมทั้งหมด 30 30 70 1 71 67 67 30 30 11 11 208 1 209