ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 11 11 28 2 30 86 86 93 5 98 18 6 24 1 1 237 13 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 5 2 7 52 52 78 5 83 17 6 23 1 1 153 13 166
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 3 2 5 20 20 28 5 33 5 4 9 56 11 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 8 8 23 23 5 2 7 1 1 38 2 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 1 1 24 24 27 27 7 7 59 59
วิศวกรรมเครื่องกล 11 11 23 23 34 34 15 15 1 1 84 84
ปวส.ช่างยนต์ 11 11 23 23 34 34 15 15 1 1 84 84
รวมทั้งหมด 11 11 28 2 30 86 86 93 5 98 18 6 24 1 1 237 13 250