ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 24 43 67 60 210 270 84 380 464 44 372 416 14 147 161 1 22 23 227 1,174 1,401
บริหารธุรกิจ 19 32 51 51 137 188 67 214 281 24 174 198 9 54 63 1 21 22 171 632 803
ปวส.การจัดการ 7 7 5 27 32 5 18 23 2 19 21 1 2 3 13 73 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 1 4 3 9 12 2 7 9 2 3 5 1 1 2 11 21 32
ปวส.การตลาด 2 7 9 1 16 17 11 11 2 4 6 3 3 5 41 46
บธ.บ.การจัดการ 2 8 10 10 51 61 20 111 131 3 82 85 3 20 23 1 21 22 39 293 332
บธ.บ.การตลาด 4 5 9 11 18 29 9 43 52 3 39 42 2 15 17 29 120 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 8 4 12 21 16 37 31 24 55 12 27 39 2 13 15 74 84 158
บัญชี 2 3 5 6 53 59 12 120 132 10 145 155 2 76 78 1 1 32 398 430
ปวส.การบัญชี 1 12 13 1 11 12 17 17 2 4 6 4 44 48
บช.บ.การบัญชี 2 3 5 5 41 46 11 109 120 10 128 138 72 72 1 1 28 354 382
ศิลปศาสตร์ 3 8 11 3 20 23 5 46 51 10 53 63 3 17 20 24 144 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 3 5 8 1 13 14 2 30 32 7 36 43 2 9 11 15 93 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 3 3 2 7 9 3 16 19 3 17 20 1 8 9 9 51 60
รวมทั้งหมด 24 43 67 60 210 270 84 380 464 44 372 416 14 147 161 1 22 23 227 1,174 1,401