ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 143 5 148 378 28 406 263 42 305 100 24 124 11 6 17 895 105 1,000
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 21 1 22 34 5 39 26 3 29 82 9 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 9 9 23 5 28 19 3 22 51 8 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 12 1 13 11 11 7 7 31 1 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 40 40 33 8 41 15 5 20 7 2 9 3 3 6 98 18 116
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 40 40 33 8 41 15 5 20 7 2 9 3 3 6 98 18 116
วิศวกรรมไฟฟ้า 20 20 117 6 123 120 7 127 47 4 51 7 1 8 311 18 329
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 16 16 92 3 95 108 3 111 38 1 39 7 1 8 261 8 269
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 16 2 18 10 3 13 8 3 11 36 8 44
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 2 7 7 2 1 3 1 1 12 1 13
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 51 5 56 123 10 133 41 10 51 8 4 12 1 1 224 29 253
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 51 5 56 123 10 133 41 10 51 8 4 12 1 1 224 29 253
วิศวกรรมอุตสาหการ 31 31 84 3 87 53 15 68 12 11 23 2 2 180 31 211
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3 3 7 3 10 12 9 21 8 6 14 1 1 30 19 49
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 28 28 77 77 41 6 47 4 5 9 1 1 150 12 162
รวมทั้งหมด 143 5 148 378 28 406 263 42 305 100 24 124 11 6 17 895 105 1,000