ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 36 84 120 84 292 376 56 322 378 35 231 266 20 113 133 231 1,042 1,273
บริหารธุรกิจ 29 46 75 68 152 220 42 152 194 25 90 115 10 35 45 174 475 649
ปวส.การจัดการ 9 9 2 13 15 1 5 6 1 1 3 28 31
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 1 3 8 18 26 1 14 15 1 5 6 1 1 13 38 51
บธ.บ.การจัดการ 6 24 30 7 63 70 4 66 70 2 27 29 2 15 17 21 195 216
บธ.บ.การตลาด 4 17 21 16 42 58 6 22 28 4 11 15 3 2 5 33 94 127
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 17 4 21 37 20 57 29 37 66 17 42 59 4 17 21 104 120 224
บัญชี 1 23 24 5 96 101 6 116 122 5 91 96 4 55 59 21 381 402
ปวส.การบัญชี 1 1 11 11 1 6 7 5 5 10 10 1 33 34
บช.บ.การบัญชี 1 22 23 5 85 90 5 110 115 5 86 91 4 45 49 20 348 368
ศิลปศาสตร์ 6 15 21 11 44 55 8 54 62 5 50 55 6 23 29 36 186 222
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 6 10 2 16 18 3 26 29 21 21 9 9 9 78 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 9 11 9 28 37 5 28 33 5 29 34 6 14 20 27 108 135
รวมทั้งหมด 36 84 120 84 292 376 56 322 378 35 231 266 20 113 133 231 1,042 1,273