ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 405 45 450 664 106 770 480 110 590 238 47 285 46 16 62 1 1 1,833 325 2,158
วิศวกรรมเครื่องกล 107 2 109 179 2 181 110 2 112 75 2 77 12 1 13 483 9 492
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 27 27 28 28 6 6 1 1 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 27 27 28 28 23 1 24 3 3 2 2 83 1 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 2 56 106 1 107 31 1 32 15 15 7 7 213 4 217
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 18 1 19 28 28 51 2 53 2 1 3 101 4 105
วิศวกรรมไฟฟ้า 121 19 140 199 42 241 235 52 287 110 12 122 26 9 35 1 1 691 135 826
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 11 4 15 21 2 23 18 4 22 7 3 10 63 13 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 8 28 11 10 21 4 3 7 2 1 3 1 1 38 22 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 10 10 20 6 26 7 2 9 1 1 4 4 42 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 52 9 61 46 8 54 29 11 40 12 12 1 1 2 140 29 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 67 6 73 76 21 97 38 5 43 5 2 7 210 34 244
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 2 6 26 7 33 38 10 48 11 11 2 2 81 19 100
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 18 1 19 60 3 63 28 2 30 6 3 9 1 1 117 10 127
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 82 15 97 159 33 192 50 33 83 18 8 26 2 1 3 311 90 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 37 9 46 24 11 35 9 2 11 3 1 4 73 23 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 45 6 51 135 22 157 41 31 72 15 7 22 2 1 3 238 67 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 95 9 104 127 29 156 85 23 108 35 25 60 6 5 11 348 91 439
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 1 31 18 1 19 18 18 6 3 9 1 1 2 73 6 79
ปวส.ช่างโลหะ 23 1 24 24 1 25 10 2 12 2 2 59 4 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 7 47 80 25 105 43 20 63 12 17 29 2 2 177 69 246
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 5 2 7 14 1 15 15 5 20 3 4 7 39 12 51
รวมทั้งหมด 405 45 450 664 106 770 480 110 590 238 47 285 46 16 62 1 1 1,833 325 2,158