ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 405 45 450 664 106 770 480 110 590 238 47 285 46 16 62 1 1 1,833 325 2,158
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 9 9 41 4 45 102 4 106 94 9 103 11 8 19 1 1 257 26 283
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 5 5 18 1 19 60 3 63 28 2 30 6 3 9 1 1 117 10 127
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2 2 5 2 7 14 1 15 15 5 20 3 4 7 39 12 51
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2 2 18 1 19 28 28 51 2 53 2 1 3 101 4 105
วิศวกรรมเครื่องกล 105 2 107 161 1 162 82 2 84 24 24 10 10 382 5 387
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 24 24 27 27 28 28 6 6 1 1 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 27 27 28 28 23 1 24 3 3 2 2 83 1 84
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 54 2 56 106 1 107 31 1 32 15 15 7 7 213 4 217
วิศวกรรมไฟฟ้า 116 19 135 181 41 222 175 49 224 82 10 92 20 6 26 574 125 699
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 20 8 28 11 10 21 4 3 7 2 1 3 1 1 38 22 60
ปวส.ไฟฟ้า 6 6 11 4 15 21 2 23 18 4 22 7 3 10 63 13 76
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 10 10 20 6 26 7 2 9 1 1 4 4 42 8 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 24 24 67 6 73 76 21 97 38 5 43 5 2 7 210 34 244
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 52 9 61 46 8 54 29 11 40 12 12 1 1 2 140 29 169
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 4 2 6 26 7 33 38 10 48 11 11 2 2 81 19 100
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 82 15 97 159 33 192 50 33 83 18 8 26 2 1 3 311 90 401
ปวส.ช่างก่อสร้าง 37 9 46 24 11 35 9 2 11 3 1 4 73 23 96
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 45 6 51 135 22 157 41 31 72 15 7 22 2 1 3 238 67 305
วิศวกรรมอุตสาหการ 93 9 102 122 27 149 71 22 93 20 20 40 3 1 4 309 79 388
ปวส.ช่างโลหะ 23 1 24 24 1 25 10 2 12 2 2 59 4 63
ปวส.ช่างกลโรงงาน 30 1 31 18 1 19 18 18 6 3 9 1 1 2 73 6 79
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 40 7 47 80 25 105 43 20 63 12 17 29 2 2 177 69 246
รวมทั้งหมด 405 45 450 664 106 770 480 110 590 238 47 285 46 16 62 1 1 1,833 325 2,158