ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 37 56 44 114 158 51 181 232 31 130 161 14 61 75 159 523 682
บริหารธุรกิจ 18 27 45 34 72 106 36 97 133 21 54 75 8 19 27 117 269 386
บธ.บ.การจัดการ 5 17 22 12 50 62 13 67 80 3 26 29 1 8 9 34 168 202
บธ.บ.การตลาด 6 5 11 3 11 14 2 13 15 3 12 15 3 3 14 44 58
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 5 12 19 11 30 21 17 38 15 16 31 7 8 15 69 57 126
บัญชี 1 10 11 8 34 42 12 72 84 2 55 57 4 28 32 27 199 226
บช.บ.การบัญชี 1 10 11 8 34 42 12 72 84 2 55 57 4 28 32 27 199 226
ศิลปศาสตร์ 2 8 10 3 12 15 8 21 29 2 14 16 15 55 70
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 2 8 10 3 12 15 8 21 29 2 14 16 15 55 70
รวมทั้งหมด 19 37 56 44 114 158 51 181 232 31 130 161 14 61 75 159 523 682