ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 57 13 70 173 60 233 161 109 270 67 74 141 19 39 58 4 3 7 481 298 779
พืชศาสตร์ 13 5 18 39 21 60 29 36 65 11 28 39 7 14 21 2 2 99 106 205
ปวส.พืชศาสตร์ 7 3 10 6 3 9 3 6 9 2 3 5 3 3 1 1 18 19 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 6 2 8 33 18 51 26 30 56 9 25 34 7 11 18 1 1 81 87 168
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 2 1 3 2 1 3
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 2 1 3 2 1 3
วิทยาศาสตร์ 3 1 4 17 5 22 9 3 12 9 4 13 3 1 4 41 14 55
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 4 17 5 22 9 3 12 9 4 13 3 1 4 41 14 55
สัตวศาสตร์และประมง 20 4 24 81 19 100 48 54 102 25 35 60 7 19 26 181 131 312
ปวส.สัตวศาสตร์ 11 1 12 9 1 10 3 10 13 1 5 6 1 1 2 25 18 43
ปวส.ประมง 2 1 3 12 1 13 4 1 5 4 4 1 2 3 23 5 28
วท.บ.สัตวศาสตร์ 5 2 7 33 12 45 31 35 66 16 23 39 5 14 19 90 86 176
วท.บ.ประมง 2 2 27 5 32 10 8 18 4 7 11 2 2 43 22 65
อุตสาหกรรมเกษตร 21 3 24 36 15 51 75 16 91 22 7 29 2 5 7 2 2 158 46 204
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 12 1 13 23 1 24 6 6 52 2 54
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 1 1 1 3 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 2 3 4 14 18 7 13 20 3 6 9 5 5 15 40 55
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 9 9 20 20 44 44 12 12 2 2 2 2 89 89
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 1 1 2
รวมทั้งหมด 57 13 70 173 60 233 161 109 270 67 74 141 19 39 58 4 3 7 481 298 779