ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 171 186 357 540 880 1,420 409 1,082 1,491 213 833 1,046 67 283 350 2 3 5 1,402 3,267 4,669
บริหารธุรกิจ 153 115 268 440 513 953 330 634 964 164 473 637 45 147 192 2 3 5 1,134 1,885 3,019
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 1 3 4 9 15 24 3 7 10 4 4 13 29 42
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 14 14 28 25 50 75 12 55 67 15 37 52 3 12 15 69 168 237
บธ.บ.การจัดการ 30 39 69 87 187 274 63 206 269 31 134 165 4 26 30 3 3 215 595 810
บธ.บ.การตลาด 18 28 46 110 99 209 94 177 271 65 173 238 20 60 80 2 2 309 537 846
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 10 14 24 37 76 113 31 133 164 20 96 116 4 27 31 102 346 448
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 80 17 97 172 84 256 127 56 183 32 23 55 12 8 20 423 188 611
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 1 6 7 2 14 16 3 20 23
บัญชี 12 55 67 50 268 318 35 304 339 25 197 222 8 68 76 130 892 1,022
ปวส.การบัญชี 1 1 4 19 23 1 16 17 4 4 6 6 5 46 51
บช.บ.การบัญชี 12 54 66 46 249 295 34 288 322 25 193 218 8 62 70 125 846 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 1 1 2 1 3 1 10 11 4 11 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 1 1 2 1 3 1 10 11 4 11 15
ศิลปศาสตร์ 6 16 22 50 99 149 43 144 187 22 162 184 13 58 71 134 479 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5 12 17 32 75 107 23 108 131 5 101 106 4 38 42 69 334 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 4 5 18 24 42 20 36 56 17 61 78 9 20 29 65 145 210
รวมทั้งหมด 171 186 357 540 880 1,420 409 1,082 1,491 213 833 1,046 67 283 350 2 3 5 1,402 3,267 4,669