ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 95 30 125 285 159 444 352 276 628 198 307 505 43 72 115 2 2 975 844 1,819
การออกแบบ 44 16 60 101 65 166 83 115 198 54 125 179 26 42 68 308 363 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 23 3 26 43 28 71 35 37 72 22 32 54 15 21 36 138 121 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 2 8 10 16 17 33 16 38 54 18 61 79 5 12 17 57 136 193
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 19 5 24 42 20 62 32 40 72 14 32 46 3 6 9 110 103 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 6 3 3 6
เทคโนโลยีศิลป์ 19 5 24 58 46 104 44 54 98 20 24 44 2 3 5 2 2 145 132 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 15 4 19 42 35 77 25 38 63 14 16 30 1 3 4 2 2 99 96 195
ทล.บ.เซรามิก 4 1 5 16 11 27 19 16 35 6 8 14 1 1 46 36 82
ศิลปกรรม 18 7 25 55 26 81 104 41 145 56 50 106 6 7 13 239 131 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 18 7 25 55 26 81 104 41 145 56 50 106 6 7 13 239 131 370
สถาปัตยกรรม 14 2 16 71 22 93 121 66 187 68 108 176 9 20 29 283 218 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 2 2 10 10 7 2 9 19 2 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 4 1 5 23 7 30 33 32 65 19 48 67 2 13 15 81 101 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 8 1 9 38 15 53 81 32 113 49 60 109 7 7 14 183 115 298
รวมทั้งหมด 95 30 125 285 159 444 352 276 628 198 307 505 43 72 115 2 2 975 844 1,819