ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 21 18 39 50 38 88 58 45 103 37 31 68 18 8 26 184 140 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 16 10 26 45 23 68 52 32 84 35 24 59 16 6 22 164 95 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 11 3 14 35 3 38 42 5 47 30 7 37 15 15 133 18 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 2 3 5 2 13 15 3 17 20 4 7 11 6 6 11 46 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 4 7 8 7 15 7 10 17 1 10 11 1 1 20 31 51
สหวิทยาการ 5 8 13 5 15 20 6 13 19 2 7 9 2 2 4 20 45 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 4 5 1 1 1 5 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 5 8 13 4 11 15 6 12 18 2 7 9 2 2 4 19 40 59
รวมทั้งหมด 21 18 39 50 38 88 58 45 103 37 31 68 18 8 26 184 140 324