ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 10 29 40 89 129 73 198 271 47 175 222 29 75 104 49 149 198 257 696 953
บริหารธุรกิจ 18 9 27 35 45 80 62 102 164 39 102 141 20 27 47 33 61 94 207 346 553
บธ.บ.การจัดการ 4 4 8 10 23 33 26 54 80 11 42 53 4 10 14 11 23 34 66 156 222
บธ.บ.การตลาด 8 3 11 12 16 28 9 39 48 7 43 50 7 16 23 6 27 33 49 144 193
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 6 2 8 13 6 19 27 9 36 21 17 38 9 1 10 16 11 27 92 46 138
บัญชี 1 1 5 35 40 9 88 97 6 70 76 9 48 57 16 88 104 46 329 375
บช.บ.การบัญชี 1 1 5 35 40 9 88 97 6 70 76 9 48 57 16 88 104 46 329 375
ศิลปศาสตร์ 1 1 9 9 2 8 10 2 3 5 4 21 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 1 9 9 2 8 10 2 3 5 4 21 25
รวมทั้งหมด 19 10 29 40 89 129 73 198 271 47 175 222 29 75 104 49 149 198 257 696 953