ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 104 5 109 395 30 425 274 41 315 95 25 120 10 4 14 268 24 292 1,146 129 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1 1 18 1 19 39 4 43 24 4 28 82 9 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 8 8 26 4 30 17 4 21 51 8 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 10 1 11 13 13 7 7 31 1 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 15 15 129 6 135 138 8 146 50 4 54 7 1 8 179 16 195 518 35 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 12 12 99 3 102 126 3 129 42 2 44 7 1 8 97 5 102 383 14 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 21 2 23 9 4 13 7 2 9 28 8 36 67 16 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 1 3 2 1 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 7 7 3 1 4 1 1 54 3 57 66 4 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 50 5 55 151 16 167 47 12 59 8 6 14 3 3 47 5 52 306 44 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 50 5 55 151 16 167 47 12 59 8 6 14 3 3 47 5 52 306 44 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 37 37 97 7 104 50 17 67 13 11 24 3 3 42 3 45 239 41 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 8 8 10 5 15 12 10 22 9 7 16 2 2 39 24 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 29 29 87 2 89 38 7 45 4 4 8 1 1 42 3 45 200 17 217
รวมทั้งหมด 104 5 109 395 30 425 274 41 315 95 25 120 10 4 14 268 24 292 1,146 129 1,275