ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 23 55 78 63 199 262 42 241 283 28 185 213 13 79 92 45 332 377 214 1,091 1,305
บริหารธุรกิจ 21 33 54 52 109 161 29 102 131 16 61 77 5 21 26 30 164 194 153 490 643
ปวส.การจัดการ 2 2 1 1 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 3 4 7 2 3 5 6 7 13
บธ.บ.การจัดการ 4 18 22 6 44 50 1 42 43 1 19 20 2 12 14 5 66 71 19 201 220
บธ.บ.การตลาด 3 12 15 12 42 54 8 21 29 1 10 11 2 2 4 6 54 60 32 141 173
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 13 3 16 31 17 48 18 35 53 14 32 46 1 7 8 19 44 63 96 138 234
บัญชี 11 11 3 58 61 3 100 103 8 78 86 3 42 45 4 127 131 21 416 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 11 11 3 56 59 3 100 103 8 78 86 3 42 45 4 127 131 21 414 435
ศิลปศาสตร์ 2 11 13 8 32 40 10 39 49 4 46 50 5 16 21 11 41 52 40 185 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2 4 6 2 12 14 3 20 23 22 22 7 7 4 11 15 11 76 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 7 7 6 20 26 7 19 26 4 24 28 5 9 14 7 30 37 29 109 138
รวมทั้งหมด 23 55 78 63 199 262 42 241 283 28 185 213 13 79 92 45 332 377 214 1,091 1,305