ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 14 3 17 18 15 33 17 18 35 13 21 34 12 12 6 21 27 68 90 158
วิทยาศาสตร์ 10 1 11 16 6 22 13 4 17 7 8 15 4 4 46 23 69
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 2 2 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 1 10 14 6 20 13 4 17 7 8 15 4 4 43 23 66
อุตสาหกรรมเกษตร 4 2 6 2 9 11 4 14 18 6 13 19 8 8 6 21 27 22 67 89
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 21 27 6 21 27
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 4 2 6 2 9 11 4 14 18 6 13 19 8 8 16 46 62
รวมทั้งหมด 14 3 17 18 15 33 17 18 35 13 21 34 12 12 6 21 27 68 90 158