ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 3 7 7 5 12 24 8 32 7 9 16 1 3 4 9 7 16 52 35 87
การออกแบบ 4 3 7 7 5 12 24 8 32 7 9 16 1 3 4 9 7 16 52 35 87
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 4 3 7 7 5 12 24 8 32 7 9 16 1 3 4 9 7 16 52 35 87
รวมทั้งหมด 4 3 7 7 5 12 24 8 32 7 9 16 1 3 4 9 7 16 52 35 87