ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 31 5 36 9 1 10 4 1 5 7 7 1 1 52 7 59
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 31 5 36 9 1 10 4 1 5 7 7 1 1 52 7 59
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 31 5 36 9 1 10 4 1 5 7 7 1 1 52 7 59
รวมทั้งหมด 31 5 36 9 1 10 4 1 5 7 7 1 1 52 7 59