ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 32 1 33 115 37 152 69 41 110 27 50 77 16 18 34 28 9 37 287 156 443
พืชศาสตร์ 15 1 16 53 16 69 34 16 50 10 20 30 10 9 19 122 62 184
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7 2 2 14 2 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 14 1 15 46 15 61 28 15 43 8 20 28 10 9 19 106 60 166
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 2 5 3 2 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 2 5 3 2 5
วิทยาศาสตร์ 3 3 20 8 28 15 3 18 6 6 12 2 2 4 23 2 25 69 21 90
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2 6 2 8 2 2 1 1 1 1 10 4 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1 14 6 20 13 2 15 6 3 9 2 1 3 23 2 25 59 14 73
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 1 1 2 2 3 3
สัตวศาสตร์และประมง 13 13 38 5 43 18 12 30 9 14 23 2 3 5 80 34 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1 2 3 1 4 4 1 5 9 3 12
วท.บ.ประมง 4 4 6 2 8 7 2 9 2 2 17 6 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 8 8 31 2 33 8 9 17 5 11 16 2 3 5 54 25 79
อุตสาหกรรมเกษตร 1 1 4 8 12 2 10 12 2 10 12 2 4 6 2 5 7 13 37 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 1 1 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 4 8 12 2 10 12 2 7 9 1 1 2 2 5 7 12 31 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 1 2 3 1 4 5
รวมทั้งหมด 32 1 33 115 37 152 69 41 110 27 50 77 16 18 34 28 9 37 287 156 443