ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเกรดเฉลี่ย (แบ่งตามเพศ) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
<2 2-2.5 2.51-3 3.01-3.5 >3.5 ไม่ระบุ รวมทั้งหมด
ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย รวม ชาย รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 17 17 62 62 55 1 56 16 16 6 6 35 3 38 191 4 195
วิศวกรรมเครื่องกล 16 16 51 51 27 27 5 5 2 2 17 2 19 118 2 120
ปวส.ช่างยนต์ 15 15 37 37 10 10 2 2 14 14 78 78
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 1 1 14 14 17 17 5 5 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 2 5 3 2 5
วิศวกรรมไฟฟ้า 1 1 10 10 20 1 21 10 10 4 4 18 1 19 63 2 65
ปวส.ไฟฟ้า 1 1 5 5 10 1 11 6 6 4 4 7 7 33 1 34
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 1 12 11 1 12
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 5 5 10 10 4 4 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 1 1 8 8 1 1 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 8 8 1 1 10 10
รวมทั้งหมด 17 17 62 62 55 1 56 16 16 6 6 35 3 38 191 4 195